Dergi Özellikleri
Tarih: 10.04.2012 | Okunma Sayısı: 11999

Nevşehir Barosu Dergisi (NBD)

Yayın İlkeleri

            

1- Nevşehir Barosu Dergisi (NBD), “Hakemli Dergi” statüsünde yılda iki sayı (Ocak, Temmuz) olarak yayımlanır.
   
2- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır; Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.
 
3- Yazılar; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin Times New Roman - 12 punto - 1,5 satır aralığı, dipnotlar Times New Roman - 10 punto tek satır aralığı şeklinde, kaynakça 12 punto 1,5 satır aralığında yazar adı tam ve küçük, soyaadı küçük ve koyu siyah şeklinde hazırlanmış olmalı ve elektronik posta ile editöre gönderilmelidir.
 
4- Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 50, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve Yabancı Dil (Almanca, Fransızca veya İngilizce) özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir.

 

5- Makalelerde, yazar adları, yazarın çalıştığı kuruluş bilgileri ve elektronik posta adresleri açık ve doğru bir şekilde çalışmalarının başına ekleyecekleri üst kapak sayfası ile belirtilmelidir. Yazının başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır. Başlığın hemen altında sayfa sağına yanaştırılmış olarak yazar adı belirtilmeli ve soyadın sonuna bir yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta ise, yazarın üniversitesi veya bağlı olduğu kurum ile unvanı belirtilmelidir.

 

6- Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıma” hazır olarak verdikleri kabul edilir. Editör kurulu tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik (alan yönünden denetim) ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, geri çevrilir.     
 
7- Editör kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Yazar, hakem tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra hakemin önerisi doğrultusunda tekrar hakem denetimine başvurulabilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.
 
8- Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesi, mevzuat ve karar değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara da yer verilebilir. Bu nitelikteki yazılar editör kurulunca kabul edilebilir veya geri çevrilebilir.
 
9- Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayım hakları Nevşehir Barosu’na aittir. Yazarlar telif haklarını Baroya devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.
 
10- Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 
 
1- Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Yapılacak atıf usulü:

Y.12.HD, 14.04.2012, E.2011/1234, K.2012/5678, usule uygun şekilde kaynağı belirtilecek.

D.12.D, 14.04.2012, E.2011/1234, K.2012/5678, usule uygun şekilde kaynağı belirtilecek.

AYM, 14.04.2012, E.2011/10, 2012/11, usule uygun şekilde kaynağı belirtilecek.

2- Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın; Adı Soyadı, Kitabın Adı, Baskısı, Basıldığı Yer, Yıl.
Örnek: Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara, 2006.
 
3- İlk atıf dâhil olmak üzere atıf usulü: 
Örnek:  Aral, s.178.
 

4- Aynı yazarın birden fazla kitabına ilk atıf usulü:

Aral, Borçlar, s.120; Aral, Mülkiyet, s.201.
 
5- Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Başlığı”, Derginin İsmi, Yıl, Cilt Numarası, Sayısı, İlk ve Son Sayfa Numaraları.
 
Fahrettin Aral, “Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Bir Malın Alıcının Alacaklıları Tarafından Haczi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1973, C.30, S.1–4, s.197–229.
 

6- Atıf da şu şekilde yapılmalıdır:

Örnek: Aral, s.201.
 

7- İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Fahrettin Aral, “Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Bir Malın Alıcının Alacaklıları Tarafından Haczi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1973, C.30, S.1–4, s.197–229.
 
8- Atıf da şu şekilde yapılmalıdır:

Aral, s.201.
 
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
 
Basılı aslı olupta, internet ortamından ulaşılan aynı görünüme sahip yayınlarda internet erişimine atıf yapılmayıp, basılı aslına atıf yapılması hususu rica olunur.   
 
25.07.2024
AV. MURAT BOZ
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.