Adli Yardım Yönergesi
Tarih: 7.01.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 9281

Nevşehir Barosu Adli Yardım Yönergesi

 

Kabul Tarihi:10.07.2003

 


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK

 

Amaç

MADDE 1 

Bu yönergenin amacı, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 176–181 maddeleri ile 14.11.2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin Nevşehir Barosu tarafından uygulanmasına ilişkin yöntem ve ilkelerin düzenlenmesidir.

Kapsam        
MADDE 2 

Bu yönerge; Nevşehir Barosu ‘Adli Yardım Bürosu’nun kuruluşunu, işleyişini, organların görev ve yetkileri ile büronun gelir ve giderlerini kapsar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ

 

Adli yardım bürosu

MADDE 3 

Adli yardım hizmetleri, baro yönetim kurulunun sorumluluğunda ve Nevşehir İl sınırları içerisinde ‘Adli Yardım Bürosu tarafından yürütülür.
Adli yardım bürosu; yürütme kurulu, görevli avukatlar ve büro personelinden oluşur.

Büro personeli
MADDE 4

Adli yardım bürosunda, yeterli sayıda yardımcı personel çalışır. Büro personeli, adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde çalışır. Büro personeli, hizmet sözleşmeleri ve özlük hakları bakımından Nevşehir Barosu personel rejimine tabidir.

Büro Personeli;

a)      Bu yönergede açıklanan esaslara göre adli yardım başvurularını alır, gerekli belgeleri toplayarak yürütme kuruluna sunar;

b)     Çağrı üzerine yürütme kurulu toplantılarına katılır;

c)      Adli yardım istemi hakkında yürütme kurulunca verilecek kararlara ilişkin gerekli yazışmaları yapar;

d)     Adli yardım ve ön hizmet bürolarının görev listelerini hazırlar; bu listelerin duyurulması için gereğini yapar;

e)      Adli yardım bürosu defter ve kayıtlarının düzenli ve özenli tutulmasını sağlar;

f)       Her adli yardım başvurusu için ayrı bir dosya açıp tüm bilgi ve belgeleri muhafaza eder;

g)      İstatistik çalışmasına yönelik veri ve bilgileri toplar;

h)     Adli yardım bürosu çalışmaları hakkında Yürütme Kuruluna üç ayda bir rapor sunar;

i)        Ücret ödemesi yapılacak görev evrakını yürütme kuruluna sunar, karar verilen ücret ödeme evrakını hazırlar;

j)       Baro yönetim kurulu ile adli yardım yürütme kurulunca verilecek diğer görev ve işleri yerine getirir.

 

Yürütme Kurulu

MADDE 5 

Adli yardım yürütme kurulu, adli yardımdan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ile Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek üç avukatın katılımı ile toplam dört üyeden oluşur.
Sorumlu yönetim kurulu üyesi dışındaki yürütme kurulu üyeleri, yönetim kuruluna seçilme yeterliliğine sahip avukatlar arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Kuruldaki görevleri nedeniyle üyelere herhangi bir ücret ödenmez.
Kurul, kendi arasında bir başkan ve iki üye seçer; toplantılarda, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının ‘yönetim kurulu’ toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır.
Yürütme Kurulu;

a)      Adli yardım başvurularını inceleyerek karara bağlar;

b)     Görevli avukatlara ödenecek ücret konusunda karar verir;

c)      Adli Yardım Bürosu çalışmalarını yönlendirir ve denetler;

d)     Adli Yardım Bürosunun çalışma ilkelerini oluşturur, halkı bu hizmet ile ilgili olarak bilgilendirme çalışmaları yürütür;

e)      Adli yardım koşullarının iyileştirilmesi için projeler üretilmesi ve uygulama çalışmalarını yürütür;

f)       Adli Yardım Bürosu çalışmalarına ilişkin raporu üç ayda bir Baro Yönetim Kuruluna sunulmak üzere hazırlar;

g)      Adli Yardım Bürosu bütçesini hazırlayarak Baro Yönetim Kuruluna sunar;

h)     Görevli avukatların sorunlarının çözülmesi, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla toplantılar düzenler, bu konularda Baro Yönetim Kuruluna öneri götürür;

i)        Görevli avukatların görevleriyle ilgili bilgi ve belge isteyerek gerekli gördüğü hallerde disiplin hukuku yönünden Yönetim Kurulu’na öneri götürür;

j)       Adli Yardım Bürosu işleyişinde gerekli bilgisayar programının hazırlığı ve uygulamasını yürütür, elemanların eğitimini sağlar,

k)     Adli yardım hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli gördüğü diğer önlemler konusunda çalışmalar yapar.

 

Görevli Avukatlar listesi

MADDE 6 

Adli yardım hizmeti Nevşehir il sınırları içerisinde istek esasına göre,her bir ilçe ayrı ayrı esas alınarak hazırlanan listeye kayıtlı avukatlar tarafından yürütülür. Avukatların görevlendirilmesinde Merkez ve İlçeler için yapılmış olan anılan listedeki kayıt sırası esas alınır. Listeye kayıt sırası, adli yardım bürosuna başvurular esas alınarak oluşturulur ve başvuru anında kayıt sıra numarası verilir. Görevlendirme bu listedeki kayıt sırası esas alınarak Yürütme Kurulunca yapılır.

Stajyer avukatların adli yardım bürosundaki görev ve çalışmaları, Baro Staj Eğitim Merkezi ile koordineli olarak yürütülür.

Listeye kayıtlı avukatlar;

a)      Görevlendirildiği işi 1136 sayılı Avukatlık Yasasına, ilgili yönetmeliklere, meslek kurallarına uygun olarak yerine getirir;

b)      Adli Yardım Yönetmeliği ve bu Yönergede adı geçen raporları yöntemine uygun olarak düzenleyip eki belgelerle birlikte adli yardım bürosuna verir;

c)       Yürütme kurulunun, görevlendirmeyle ilgili isteyeceği bilgi ve belgeleri verir;

d)      Adli yardım isteklisinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge, bilgi ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekâletname vermekten kaçınması hallerini adli yardım bürosuna yazılı olarak bildirir;
Adli yardım isteklisinin, başvuru sırasındaki beyanlarına aykırılık olduğunun anlaşılması halinde durumu adli yardım bürosuna bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADLİ YARDIM HİZMETİ

 

Adli yardım başvurusu

MADDE 7 

Adli yardım başvurusu, Adli Yardım Bürosuna dilekçe ile yapılır.
Adli yardım isteklisinin “kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin gereken avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılayamayacağına” ilişkin mahalle muhtarlığı tarafından düzenlenmiş ‘fakirlik belgesi’ ile adli yardım başvurusuna konu isteminde ‘haklı’ olduğuna ilişkin, Adli Yardım Bürosundan istenecek diğer belge örnekleri başvuru dilekçesine eklenir.
Başvuru sırasında, “adli yardım isteminin kabulü durumunda; işin sonunda maddi bir yarar elde edilmesi halinde avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın % 5’ni baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile birlikte geri vereceğine” ilişkin yasal taahhütname ile ayrıca düzenlenecek ‘başvuru formu’ istekliye imzalatılır.

Evrakı tamamlanan başvurular esas defterine sıra numarası, tarih ve saat olarak işlenir, başvuru sahibine sıra numarası verilir. Evrakı tamamlanmayan başvurular bir ay bekletilir, bu süre sonunda tamamlanmayan evrak hakkında işlem yapılmaz. Sosyal hizmet kaynaklı, gecikmenin hak kaybına yol açacağı anlaşılan hallerde veya hukuki ve fiili imkânsızlık nedeniyle evrak tamamlamanın mümkün olmadığı hallerde, başvuru sırasında aranan evrakın tamamlanması beklenmeksizin Yürütme Kurulunun kararıyla adli yardım hizmeti verilebilir.

 

Adli yardım isteminin değerlendirilmesi

Madde 8

Esas defterine kaydolan adli yardım istemleri, yürütme kurulunun ilk toplantısında ele alınıp karara bağlanır. Yürütme kurulu evrak üzerinde yapacağı inceleme sonucunda; adli yardım isteklisinin kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin gereken avukatlık ücretleri ile diğer yargılama giderlerini karşılayamayacağı ve adli yardım başvurusuna konu isteminde haklı olduğu sonucuna vardığı takdirde, listeden bir ya da yeteri kadar avukatın görevlendirilmesine karar verir. Yürütme kurulu, istem konusunda karar vermeden önce gerekli gördüğü takdirde üyelerinden birini talep konusunda araştırma yapmakla görevlendirebilir.
Adli yardım isteminin kabulü durumunda, avukatlar listesinde sıradaki avukat görevlendirilir ve durum avukat ile başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibine gönderilecek yazıda istemine ilişkin belgeler ile birlikte bir ay içerisinde görevli avukata başvurulması ve işin takibi için vekâletname düzenlenmesi, aksi takdirde adli yardım isteminden vazgeçilmiş sayılacağı bildirilir.

İstemin reddi durumunda başvuru sahibine gerekçeli karar bildirilir; bu bildirimde karara

Baro Başkanı nezdinde itiraz olunabileceği bilgisi de verilir.

 

Görevlendirme üzerine yapılacak işlem

MADDE 9

Görevlendiren avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait belge ve vekâletnamenin, mahkemece adli müzaheret istemi reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.
Görevlendirilen avukat, işi yapmaktan yasal bir zorunluluk nedeni ile çekilir ise çekilme isteminin kabulü ile listedeki ilk sıraya yerleştirilir. Yasal zorunluluk halleri dışında bir nedenle görevi kabul etmeyen avukat hakkında, bu Yönergenin 19. maddesi gereğince işlem yapılır.

Adli yardım ile görevlendirilen avukat iş sahibi ile irtibat kurar. Görevlendirme yazısının iş sahibine tebliğini izleyen bir ay içerisinde, iş sahibinin görevlendirilen avukata başvurmaması ya da adli yardım için gereken evrakı tamamlamaması, vekâletname düzenlememesi durumunda, iş sahibi adli yardım isteminden vazgeçmiş sayılır. Bu durumda avukata ücret ödenmez ve listedeki görev şerhi silinerek yeniden görevlendirme yapılır.
Vekâletname noter gideri ile iş sahibinin adli yardım kapsamına alınması isteminin ilgili mahkemesince kabul edilmemesi durumunda dava harç ve masraflarının iş sahibi tarafından karşılanması asıldır; bu giderlerin iş sahibi tarafından karşılanamaması durumunda harç ve masrafın adli yardım fonundan karşılanması Baro Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır; yönetim kurulunun bu yönde vereceği ret kararına karşı Baro Başkanı nezdinde itiraz edilebilir. Masraf isteminin reddinin iş sahibine bildirilmesinden itibaren on gün içerisinde masrafların iş sahibi tarafından temin edilmemesi durumunda başvurudan vazgeçmiş sayılır.
Görevlendirilen avukat, Avukatlık Yasası hükümlerine göre temyiz ve gerektiğinde karar düzeltme istemleri dahil olmak üzere işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür; bu yükümlülüğe ilamların icrası dahil değildir.

Görevlendirilen avukat, aldığı işe ilişkin dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve sair belgeyi ilgili mahkeme kalemine sunduğunu gösterir onaylı belgeyi Adli Yardım Bürosuna verdiğinde ücret istemine hak kazanır.

Görevlendirilen avukat, işin her aşamasında, adli yardım bürosunun kendisinden isteyeceği bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür; sır saklama konusundaki meslek kuralları saklıdır.

 

Adli yardımın sona ermesi

MADDE 10

Adli yardım istemi kapsamındaki işin sonuçlandırılması halinde adli yardım hizmeti sona erer. Bunun dışında aşağıda yazılı hallerde Yürütme Kurulunun kararı ile adli yardım hizmeti sona erer:

a)      Başvuru sahibinin isteminin haksız ya da beyan ve belgelerdeki bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması,

b)     Başvuru sahibinin haksız davranışı nedeni ile görevli avukatın haklı istifasına yol açması,

c)      Başvuru sahibinin adli yardım hizmeti isteminden vazgeçmesi,

d)     Başvuru sahibinin adli yardım konusu davasından feragat etmesi ya da aleyhindeki davayı kabul etmesi.

 

İlamların icrası

MADDE 11 

İşin sonucunda alınan ilamın özelliğine göre icra takibine konu edilmesi gerektiği hallerde, icra takibi işlemi ayrı bir hukuki yardım kabul edilir ve ayrı bir görevlendirme gerektirir. Sadece yargılama giderleri ve vekâlet ücretini içeren ilamların tahsili amacıyla açılacak takipler için avukata yeni bir ücret ödenmez. İş sahibinin ya da görevli avukatın yazılı başvurusu üzerine Yürütme Kurulu, adli yardım sonucu alınan ilamın icrası konusunda yeni bir adli yardım kararı alır. Bu durumda aynı avukata görev verilir; ancak olayın özelliği veya görevli avukatın aksi yönde istemi bulunması durumunda Yürütme Kurulu ilamın icrası için listeden başka bir avukatı görevlendirebilir. İlamda gösterilen vekalet ücreti, Yönetmeliğin 8/f bendinde gösterilen kesinti dışında davada görevli avukata aittir.

 

Aynı işle bağlantılı işler

MADDE 12 

Adli yardımla görevlendirilen avukat, üstlendiği görevle bağlantılı olarak başvuru harcı gerektiren başka dava açma gereği ortaya çıkması halinde durumu bir rapor ile yürütme kuruluna ulaştırır; yürütme kurulu, önerilen işi adli yardım kapsamında değerlendirdiği takdirde, gereğine göre aynı avukatı görevlendirebileceği gibi listeden başka bir avukatı da görevlendirebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖDENECEK ÜCRET

 

MADDE 13 

Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde gösterilen maktu ücret, (katma değer vergisi hariç brüt ücret) peşin olarak ödenir. Ödenen maktu ücret, dava sonunda hükmedilen değer üzerinden Asgari Ücret Tarifesine göre alınacak kademeli ücretten mahsup edilir.
Aynı iş için birden fazla avukatın görevlendirilmesi halinde, aynı ücret her birine ayrı ayrı tahakkuk ettirilir.

Görevlendirilen avukatın, dava yâda davaya cevap dilekçesinin mahkemesine sunulduğuna ilişkin derkenar taşıyan bir örneğini ve yapılan işlerin özetini içeren raporu adli yardım bürosuna sunmasını müteakip, ücret ödenmesi konusunda yürütme kurulunun ilk toplantısında karar verilir. Yürütme kurulunda ödenmesine karar verilen avukatlık ücreti, ödenek durumu da nazara alınarak bekletilmeksizin ilgilisine ödenir.
Başvuru sahibinin isteminin haksız, beyan ve belgelerdeki bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, adli yardım hizmetinden vazgeçmesi ve görevli avukatın istifasına sebebiyet vermesi halinde avukata ödenen ücret geri alınmaz.

Adli yardım konusu iş sonucunda alınan ilamda öngörülen avukatlık ücreti, görevli avukata aittir; Adli Yardım Yönetmeliği’nin 8/f hükmü saklıdır.

Ayrı başvuru harcı ya da iddianame düzenlenmesini gerektirmeyen işler, ayrı ücret ödenmeksizin aynı avukat tarafından yürütülür.

Yürütme kurulunun ücret konusunda vereceği kararlara, on gün içinde baro başkanı nezdinde itiraz edilir; baro başkanının vereceği karar kesindir.

 

Yasak haller 

MADDE 14 

Görevli avukat, adli yardım isteminde bulunan ile ayrı bir vekâlet ücreti anlaşması yapamaz. Ne isim altında olursa olsun, zorunlu yargılama ve takip giderleri dışında adli yardım isteklisinden bir bedel alamaz. Adli yardım isteklisinden alınacak masraf avansları ile sarflara ilişkin belge düzenlenir ve bir örneği ilgilisine imzası ile teslim edilir.

 

Ücretin ilgiliden tahsili

MADDE 15 

Adli yardım konusu işin sonunda istem sahibinin maddi bir yarar elde etmesi durumunda; adli yardım görevi nedeniyle avukata ödenen para ile adli yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca esas değerin % 5’i Adli Yardım Bürosuna ödenir. Avukattan da ilamda gösterilen vekâlet ücretinin % 10’u alınır. İlamın icrasında görevli avukat, tahsilât durumunda bu kesintileri öncelikle yapmak ve Büro’ya teslim etmekle yükümlüdür.
Adli yardım isteğinin ‘haksız’ ya da adli yardım isteklisinin evrakının gerçeğe aykırı olduğunun daha sonra anlaşılması durumunda, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ile büro bütçesinden verilen masraf avansları yasal faiziyle adli yardım isteklisinden tahsil edilir.

Adli yardım isteklisinin bu ödemeleri yapmaktan kaçınması halinde, yürütme kurulunun kararı ile ilgili aleyhinde yasal takibe geçilir. Bu iş için ‘adli yardım ön hizmet bürosu görev listesi’ esas alınarak görevlendirilecek avukata, Asgari Ücret Tarifesi’nin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen ücret ödenir. Bu gibi görevlendirmeler, ön hizmet bürosundaki nöbet görevine engel değildir.

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DENETİM


Rapor ve denetim

MADDE 16 

Adli yardım bürosu görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.
Dava ya da davaya cevap dilekçesinin ilgili mahkemesine sunulması ve görevlendirmeyi izleyen ilk duruşmaya girilmesini müteakip avukat, görevlendirme ile ilgili gelişmeleri bir rapor halinde adli yardım bürosuna sunar. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri adli yardım bürosuna ya da temsilcisine iletir. Görevlendirme tarihini izleyen her yılsonunda yargılama ile ilgili rapor, adli yardım bürosuna sunulur.

Yürütme kurulu, adli yardım görevlendirmeleri ile ilgili gerek duyduğu inceleme ve denetimleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Görevli avukatın, görevini gereği gibi ya da hiç yerine getirmemesi, görevini haklı sebep olmaksızın yarıda bırakması gibi hallerde; yürütme kurulunun önerisi doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu disiplin yönünden gereğini takdir ve ödenen ücretin iki katıyla geri istenmesi konusunda karar verebilir.

 

Görevli Avukatlar listesinden çıkarılma

MADDE 17 

Aşağıda yazılı hallerde, yürütme kurulunun önerisi ile görevli avukatın görev listelerinden silinmesine Baro Yönetim Kurulunca karar verilebilir:

a)      Yasal çekilme zorunluluğu bulunmaksızın adli yardım görevinin kabul edilmemesi ya da alınan görevin tamamlanmaması;

b)     Adli yardım isteklisi ile ayrı bir vekâlet ücreti anlaşması yapıldığının ya da zorunlu yargılama ve takip giderleri dışında avans alındığının anlaşılması;

c)      Yönetmelik ve bu Yönerge kapsamında öngörülen raporların düzenlenip büroya teslim edilmemesi;

d)     Verilen yazılı önele rağmen istenilen belge ve bilgilerin büroya teslim edilmemesi;

e)      Adli yardım isteminin haksız ya da adli yardım isteklisinin verdiği belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun sonradan anlaşılmasına rağmen durumun adli yardım bürosuna bildirilmemesi;

f)       Adli yardım görevi sırasında Avukatlık Yasası ve Avukatlık Meslek Kurallarına aykırılık nedeniyle disiplin cezası verilmesi;
Yukarıdaki hallerin ortaya çıkması durumunda yürütme kurulu, önce ilgili avukattan yazılı açıklama ister ve gerekli gördüğü hallerde bir üyesini rapor yazıcı olarak görevlendirir. Yapılacak inceleme sonucunda oluşacak görüş ve avukatın yazılı açıklaması Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. Fiilin disiplin hukuku yönünden değerlendirilmesi Yönetim Kurulunun takdirindedir.

Avukatlar listesinden silinmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararları kesindir.
Listeden silinmeyi gerektiren adli yardım görevi nedeniyle avukata ödenmiş bulunan ücret, yasal faizi ile geri alınır. Adli yardım görevinin kabul edilmemesi sebebiyle listeden silme halinde, görevin Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücreti ilgili avukattan tahsil edilir.
Listeden silinen avukatın yeniden listeye yazılması, yürütme kurulunun görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

 

                                                                 

 

 

 

 

    ALTINCI BÖLÜM

YÜRÜRLÜK

 

İlgili Mevzuat

MADDE 18

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin,Nevşehir Barosunda uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri içeren bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda,anılan Yönetmelik ve Avukatlık Yasası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19

Yönerge,Nevşehir Barosu Yönetim Kurulunun 10 Temmuz 2003 tarihli toplantısında,2003/47 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup,Baro panolarında ilanı suretiyle yürürlüğe girer.

Adli Yardım Bürosu ilk görev listeleri

GEÇİCİ MADDE 1

Baro Yönetim Kurulu’nca yapılacak duyuru üzerine; görev listelerinde yer almak isteyen avukatlar, Nevşehir Baro Başkanlığına, yazılı olarak başvururlar. Başvuran avukatlar arasından, duyurulacak tarihte Baro Yönetim Kurulu tarafından aleni olarak yapılacak kura çekimi ile görev listeleri oluşturulur ve ilan edilir. Kura çekimi işleminden sonra listeye kayıt başvuruları hakkında bu yönergenin 6.maddesi uygulanır.

 

                                                           

23.04.2024
AV. MURAT BOZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.