Kalem Yönetmeliği
Tarih: 7.01.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 10435

NEVŞEHİR BAROSU İÇ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KAPSAM

MADDE 1 — Bu Yönetmelik, Nevşehir Barosunun iç yönetim ve işleyişine ait işlerin yürütülmesinde uyulacak usûl ve kuralları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

KOMİSYONLAR

MADDE 2 — Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda komisyonlar kurabilir.

Komisyonların çalışma alanları kuruluş kararı veren organ tarafından saptanır.

MADDE 3 — Komisyonlar kendilerine tanınan süre içinde araştırma ve incelemelerini yaparak görüşlerini kapsayan ayrıntılı raporlar, tasarılar ve öneriler hazırlamakla görevlidirler.

MADDE 4 — Komisyon kurulmasına karar veren organ, komisyonların üye sayısını ve çalışma süresini de kararında belirtir.

Genel Kurul, belirleyeceği konularda çalışmak ve varılan sonuçları genel kurula sunmak üzere toplantı süresi ile sınırlı komisyonlar kurabilir.

MADDE 5 — Genel Kurul tarafından kurulan komisyonların çalışma alanında ve aynı amaçla komisyon kurulmasına Yönetim Kurulu karar veremez.

MADDE 6 — Genel Kurulca kurulan komisyonun üyeleri (aksi kararlaştırılmadıkça) açık oyla seçilir.

Adaylar önerilme sırasına göre Başkanlık divanınca oya sunulur. Aldıkları oylara göre asil ve yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Aday olmaması halinde Genel Kurul Başkanlık divanı komisyon üyelerini kendisi belirleyip oylamaya sunabilir. Başkanlık divanı tarafından komisyon üyeliği görevi teklif edilenler haklı bir mazereti olmadığı sürece görevi yerine getirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu tarafından kurulan komisyonların üyeleri aday olması halinde adaylar arasından, aday olmaması halinde re’ sen yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu tarafından re’ sen seçilen üyeler haklı bir mazereti olmadığı sürece görevi yerine getirmekle yükümlüdür.

Bir kimse ikiden çok komisyona üye olabilir.

MADDE 7 — Komisyon üyeleri toplantıya Genel Kurul Başkanlık Divanınca, Genel Kurul toplantı süresi ile sınırlı olmayan komisyonlarla Yönetim Kurulunca kurulan komisyonlar Baro Başkanı tarafından çağrılır.

Bu çağrıda toplantı yeri ve saati de yer alır.

MADDE 8 — Komisyonlar kendilerine ayrılan yerlerde ilk toplantısını yaparak çalışmaya başlar. Bu toplantıda açık oyla bir başkan bir raportör ve bir sözcü seçilir.

Üye sayısı az olan komisyonlarda bu görevlerden ikisi bir kişide toplanabilir.

MADDE 9 — Komisyonlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oyçokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulduğu yan kazanmış sayılır.

MADDE 10 — Komisyon kararları raportör üye tarafından tutanağa geçirilir. Tutanağın Başkan, Raportör ve sözcü üye tarafından imzalanması zorunludur.

Bir sonraki toplantının gündemi ve tarihi saptanmadan toplantı sona erdirilemez.

MADDE 11 — Gerektiğinde bir sonraki toplantı beklenmeksizin gündem belirtilerek komisyon, başkan tarafından toplantıya çağrılabilir.

MADDE 12 — Üst üste dört toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye ayrılmış sayılır.

Dördüncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı süre ile sınırlı olarak kurulan komisyonda istifa, hastalık v.b. bir nedenle boşalan yer, Başkanlık Divanının çağrısı ile sıradaki yedek üye tarafından doldurulur.

Genel Kurulun, dördüncü maddenin ikinci fıkrası dışında ve Yönetim Kurulunun kurduğu komisyonlarda yukarıda yazılı bir nedenle boşalan yer komisyon başkanının çağrısı üzerine sıradaki yedek üye tarafından doldurulur.

MADDE 13 — Komisyonlar gerekli gördüğü durumlarda bir başka komisyon veya uzman kişilerin görüşlerini isteyebilir.

MADDE 14 — Yönetim Kurulu komisyonların çalışmaları hakkında dilediği zaman bilgi verilmesini isteyebilir.

MADDE 15 — Komisyon çalışmalarının sonucu «Rapor» başlığı altında komisyon başkanınca yazdırılır ve üyelerin tamamınca imzalanır. İmzada bulunmayan için (imzada bulunmadı) kaydı konur.

Karşı oy sahipleri raporun yazılmasını ve imzalanmasını izleyen on gün içinde görüşlerini raporun altında yazarak imzalarlar.

Komisyon raporu iki nüsha yazılır. Komisyon görüşme tutanaklarını taşıyan dosya rapora bağlanır.

MADDE 16 — Komisyon raporu, Genel Kurul tarafından 4 üncü maddenin 2 inci fıkrasında yazılı süre ile sınırlı olarak kurulan komisyonlarda Genel Kurul Başkanlık Divanına, Genel Kurul toplantı süresi ile sınırlı olmayan komisyonlarla Yönetim Kurulunca kurulan komisyonlarda Baro Başkanlığına sunulur.

Raporun yazılması, dağıtılması ve gerektiğinde çoğaltılması raporun sunulduğu Divan Başkanlığı ve Baro Başkanlığınca yerine getirilir.

MADDE 17 — Komisyonların uygun koşullarda çalışmalarını sağlayıcı tedbirleri almak, olanakları hazır tutmak ve komisyon dosyalarını saklamak Baro Başkanlığının görevidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADLİ YARDIM

MADDE 18 — Baro merkezinin bulunduğu Nevşehir Adliyesi yargı çevresinde Baro Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilecek bir yönetim kurulu üyesinin gözetim ve denetimi altında «Adli Yardım Büroları» kurulur.

MADDE 19 — Adli yardımla görevlendirilecek avukat, Baro Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine adli yardımda görev almak isteyenlere dair tutulan sıra cetvelindeki sicil numarasına göre görevlendirilir. En yeni sicil en başa yazılır. Sıra yeni sicilden eski sicile doğru yapılır.

MADDE 20 — Sıra cetveli yenisi yapılana kadar geçerlidir. Yeni başlamış ve adli yardımda görev almak üzere müracaat eden her yeni avukat sıra cetvelinin başına eklenir. Yeni müracaat eden avukatlara verilecek görevlendirmeler müracaat tarihinden sonraki görevlendirmelere eşit olarak gider.

 

MADDE 21 — Kamu kesiminde kadroya bağlı olarak çalışan avukatlar adli yardım sıra cetveline dahil edilemez.

MADDE 22 — Sıra cetveli bir suret olarak düzenlenir ve adli yardım komisyonu ( bürosu) başkanı denetim ve gözetiminde baroda muhafaza edilir.

MADDE 23 — Adli yardımla ilgili olarak yapılan görevlendirmelere ilişkin bilgi talepleri bizzat adli yardım komisyonu (bürosu) başkanı tarafından yanıtlanır.

MADDE 24 —Sıra cetveline göre yapılan görevlendirmeler, listenin başından sonuna doğru eşit olarak dağıtılır.

MADDE 25 — Levhada yazılı avukatlardan her biri adli yardım görevi almadıkça aynı avukata ikinci bir görev verilemez. Bağlantılı dava ve işlerde Adli Yardım Komisyonu başkanı önce görev alan kişiye sıraya bakılmaksızın yeniden görev verebilir.

MADDE 26 — Adli yardım isteğinde bulunacak kimse adli yardım bürosuna başvurur. Baroya Adli yardım isteğine ilişkin başvururlar derhal adli yardım bürosuna intikal ettirilir.

Adli yardım isteği istek sahibinin adı, istek tarihi ve saati belirtilerek ve sıra no.su verilerek kaydedilir.

Mahkemelerce verilmiş adli yardım kararına dayalı avukat atanmasına ilişkin durumlarda inceleme yapılmaksızın sıraya göre avukat görevlendirilir.

Bunun dışındaki başvurular büro tarafından incelenerek haklılığına ve yargılama veya diğer takip işlerinin gerektirdiği giderleri kısmen veya bütünü ile ödeyemeyeceğine kanaat getirildiğinde istek kabul edilerek cetveldeki sıra izlenmek suretiyle görev dağıtımı yapılır.

Görev bildirimi kural olarak yazılı yapılır.

MADDE 27 — Bir hakkın düşmesi veya süre aşımına uğramasının söz konusu olduğu durumlarda sıradaki avukatın görevi yerine getirmesine engel nitelikteki hastalığı veya başka bir il ve ilçede bulunması veya adli ara verme nedeni ile görevlendirilmesine olanak bulunmadığı zamanlarda bir sonraki sırada yer alan avukat gönderilir. Ancak o avukatın sıradaki yükümlülüğü saklı tutulur ve en yakın işle görevlendirilir.

Yukarıda yazılı durumlar dışında cetveldeki sıra atlanamaz ve sıra bozulamaz.

Engel halin belgelenmesi avukattan istenebilir. Böyle bir istekte bulunma hakkına sıra cetvelinde yazılı avukatlar da sahiptir.

MADDE 28 — Adli yardım görevi verilen avukat yapılan görevlendirmeye ilişkin eksik ve yanlışlık bulunması halinde beş gün içinde baroya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 29 — Kendisine adli yardım görevi verilen avukat çekilme hakkını beş gün içinde kullanmak ve durumu adli yardım bürosuna yazılı olarak bildirerek ücretini almış ise, aynı süre içinde o işin tarifede belirtilen ücretini Baro kasasına yatırmakla yükümlüdür.

Bir hakkın düşmesi veya süre aşımına uğramasının söz konusu olduğu durumlarda işin bu özelliğinin Adli Yardım bürosunca bildirilmiş olması şartıyla çekilme hakkı bildirim anında kullanılmak gerekir.

MADDE 30 — Başka adli yardım bürolarını ilgilendiren işlere el konulamaz. Böyle bir işe dair görevlendirme yapılan avukat durumu derhal baroya bildirir ve işi kabul etmez. İstek sahibine yetkili adli yardım bürosunun adı bildirilir. Adli yardım talebine ilişkin dosya görevlendirme yapılmak üzere ilgili baroya gönderilir.

MADDE 31 — Adli yardım isteğinin reddine ilişkin karar, karşı istek sahibine, yazılı bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde Baro Başkanına itiraz edebileceği bildirilir.

Ret tarihi ve varsa ret hakkında itiraz üzerine Baro Başkanınca kesin olarak verilen kararın tarih ve özeti dosyasında muhafaza edilir.

MADDE 32 — Adli yardım bürosunca üç ayda bir kez düzenlenen rapor Yönetim Kuruluna sunulur.

MADDE 33 — Avukatlık Yasasının 180 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre adli yardımla görevli avukat ve iş sahibince Baroya ödenmesi gereken paralar, büroyu yöneten yönetim kurulu üyesi tarafından izlenir ve tahsil olunur. Tahsil olunan paralar Baro Başkanlığına teslim edilir.

MADDE 34 — Büronun amacına uygun çalışmasını sağlamaya yeterli para, teknik ve personel ihtiyaçları Baro Başkanlığı tarafından sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YAYIN

MADDE 35 — Yayın işleri, Yönetim Kurulunca seçilen en az üç üyeli «yayın kurulu» tarafından yürütülür.

Üç üyede yedek üye seçilir.

MADDE 36 — Yayın kurulu üyeleri, yıllık olağan Genel Kurulu izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında saptanırlar. Baro yönetim kurulu üyeleri, çalışmalarda görev almak istedikleri takdirde yayın kuruluna, yayın kurulu üyesi olarak görevlendirilebilirler.

MADDE 37 — Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

MADDE 38 — Kurul, ilk toplantısını Yönetim Kurulu’nun tebliğ edeceği görevlendirme yazısı üzerine yapar.

Bu toplantıda bir kurul başkanı ve bir kurul sekreter için seçim yapılır.

MADDE 39 — Kurul iki ayda en az bir kez olmak üzere Yönetim Kurulunca kendisine ayrılmış bulunan yerde toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantı günü saptanır.

Yayın kurulu’nun yazı işleri görevleri, baro yazı işleri personeli tarafından yerine getirilir.

Gerektiğinde toplantı günü ile bağlı olmaksızın, gündem belirtilerek kurul, Baro Başkanı, Yönetim Kurulu veya Yayın Kurulu Başkanınca toplantıya çağrılabilir.

MADDE 40 — Yayın kurulu ikiden az üye ile toplanamaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde görüşme yenilenir ve yeni oylamaya geçilir. Eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda başkanın oy verdiği yan kazanmış sayılır.

MADDE 41 — Kurul Başkanının bulunmadığı zamanlarda kurula, sekreter üye her ikisinin de bulunmaması halinde ise kıdemli üye başkanlık eder.

MADDE 42 — Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye görevden çekilmiş sayılır. Boşalan yer, kurul başkanının çağrısı üzerine yedek üye ile doldurulur.

MADDE 43 — Kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplu çekilmesi halinde yerleri yedek üyelerle doldurulur ve görev bölümü yeniden yapılır.

MADDE 44 — Yayın Kurulu, Yönetim Kurulunca karara bağlanan yayın faaliyetleri yanında yılda en az bir kez olmak üzere makalelerin % 50 sinden fazlası hakemli makalelerden oluşmak kaydıyla bilimsel ve akademik şartlara haiz «Nevşehir Barosu Dergisi» adı altında bir dergi yayınlar.

Bülten şeklinde olup, bilimsel ve akademik şartları taşımayan yayınların çıkarılmasına yayın kurulu karar verir.

MADDE 45 — Derginin sahibi Baro adına Baro Başkanı ve sorumlu yazı işleri müdürü de yayın kurulunun teklifi ve baro yönetim kurulunun kararı ile tespit edilir.

Yayın kurulu başkanı, aynı zamanda derginin genel yayın yönetmeni / editörü olarak görev yapar.

MADDE 46 — Baro Başkanının Başkan sıfatı ile yazdığı yazılar ile Yönetim Kurulu bildirileri dışında dergide yayınlaması için verilen yazıların yayını kurulun olumlu kararına bağlıdır.

Kurulca yayınlaması uygun görülmeyen yazıların yayınını sağlamak amacı ile Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir. Yönetim Kurulunun verdiği karar kesindir.

MADDE 47 — Baro organları için yapılacak seçimleri etkileyici ve bu yolda baro üyelerini belirli bir telkin altında bırakacak nitelikteki yazılarla, kişiye sataşma özelliği taşıyan yazılar hiçbir surette yayınlanamaz.

MADDE 48 — Yayınlaması istenilen yazılar üç suret halinde kurula verilir.

Yayınlanmayan yazılar yazarına geri verilmez. Bu yazılar özel bir arşiv içinde saklanır.

MADDE 49 — Yazının yayınlanmayacağının, yazarına bildirilmesi zorunludur.

MADDE 50 — Dergide yayınlanan yazılar için yazarına telif ücreti, baro yönetim kurulunun bu konuda kararı olmadıkça ödenmez. Ücret ödenebilmesi için baro yönetim kurulunun kararı gerekir. Bu ücret, gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından genel bir kararla bir yıl için geçerli olmak üzere saptanır.

Telif ücreti, Yönetim Kurulu kararına gerek olmaksızın yayından sonraki ilk hafta içinde Baro saymanınca ödenir.

MADDE 51 — Dergiye ön kapak dışında ilân alınabilir. İlân fiyatları Yönetim Kurulunca saptanır ve bir yıl için geçerlidir.

İlân ücretleri, bu işle görevlendirilen personel tarafından makbuz karşılığı alınır.

MADDE 52 — Dergide yayınlanacak mahkeme kararlarının sağlanması yayın kurulunun görevidir.

MADDE 53 — Dergi, Baro üyelerine, Yönetim Kurulunca saptanacak kuruluş ve kişiler ile ilân sahiplerine ücretsiz gönderilir.

Yönetim Kurulu kitap mübadelesi esaslarını gözeterek uygun göreceği yerlere ücretsiz gönderilmesine karar verebilir.

MADDE 54 — Yıl içinde yitirilen Avukatların yaşam hikâyeleri fotoğrafları ile birlikte ilk çıkacak dergide haber olarak yayınlanabilir.

MADDE 55 — Derginin hazırlığı için gerekli araç, gerek, kırtasiye v.b. ihtiyaçları ile yeterli personel Yönetim Kurulunca sağlanır.

Derginin kâğıt kalitesi hakkında yayın kurulu, basımevi hakkında yayın kurulunun da görüşünü alarak Yönetim Kurulu karar verir.

MADDE 56 — Yayın Kurulu, Genel Kurul toplantısından bir ay önce çalışma raporunu Yönetim Kuruluna verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KİTAPLIK

MADDE 57 — Baro kitaplığı, inceleme ve araştırmalarda yararlanılmak üzere meslek ve bilim kitaplığı olarak kurulmuştur.

Kitaplar satın alma, bağış ve mübadele yoluyla sağlanır.

MADDE 58 — Kitaplık, Yönetim Kurulunun kendi içinden seçtiği bir üyesinin gözetim ve denetimi altında kütüphaneci tarafından yönetilir.

MADDE 59 — Kitaplıktan Baro üyeleri, Av. Stajyerleri ve Baro görevlileri yararlanır.

Bunların dışındaki kişilerin yararlanması; sorumlu üyenin, bu üyenin bulunmadığı zamanlarda da Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iznine bağlıdır.

MADDE 60 — Kitaplığa giren tüm yapıtların kaydı tutulur.

MADDE 61 — Kitaplık, yazar adlarına, kitap adlarına ve konularına göre tasniflenir.

MADDE 62 — Kitaplıktaki belgeler, mikrofilmler, fotokopiler, plaklar, bantlar ve yazmalar ayrı yerlerde saklanır

MADDE 63 — Yazmalar, Baro Yönetim Kurulunca «örneği güç sağlanan» nitelikte olduğu saptanan yapıtlar ile resmi gazete, sözlük ve ansiklopediler kitaplıktan dışarı çıkartılamaz.

Birinci fıkrada sayılanlar dışında olmak koşulu ile kitaplar aşağıdaki kurula uyularak dışarı çıkartılabilir:

A) Baro üyeleri, Av. Stajyerleri ve baro görevlilerine kimliği tespit edildikten sonra imza karşılığında en fazla onbeş gün süre ile kütüphaneci tarafından kitap verilebilir. Bir başkası tarafından istenmişse bu süre sonradan kısaltılabilir, değiştirilebilir.

B) Kitaplıktan yararlanması izne bağlı olan kimselere izin veren Yönetim Kurulu üyesinin de ismi yazılmak ve teyit alınmak suretiyle ve en fazla on beş gün süreyle kitap verilebilir. Bu durumda sorumluluk, izni veren üyeye aittir.

MADDE 64 — Okuyucu ve araştırıcı kitapları çizmek, kesmek ve yırtmak gibi zararlı hareketlerden kaçınarak özenle kullanmak zorundadır.

Yitirilen, hasara uğratılan veya süresi dolduğu ve bu konuda uyarıldığı halde geri getirilmeyen kitapların rayiç bedelleri, kütüphanecinin uyarısı üzerine kitaplığı gözetim ve denetimle yükümlü Yönetim Kurulu üyesi tarafından derhal ödettirilir.

Ödememekte direnme durumunda Yönetim Kuruluna bilgi verilir.

MADDE 65 — Kitaplığın üç yılda bir sayım ve dökümü yapılır.

Kütüphanecinin değişmesi durumunda yapılacak sayım ve döküm işlemi bu hükmün dışındadır.

MADDE 66 — Kitapların seçimine, satın alınmasına, ciltletilmesine, Türkiye'de ve yabancı ülkelerde çıkan sürekli hukuk yayınlarına abone olunmasına Baro Başkanı ve görevli Yönetim Kurulu üyesi birlikte karar verir.

Aynı kitaptan birden çok alınması Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

ALTINCI BÖLÜM

BÜTÇE VE MUHASEBE

MADDE 67 — Nevşehir Barosunun alacak, borç ve varlık durumlarının saptanması ve bunlarla ilgili hesap işlemleri aşağıdaki maddelerde gösterilen ilkeler çerçevesinde muhasebe yöntem ve kurallarına göre yürütülür.

MADDE 68 — Yönetim Kurulu sayman üyesi saymanlık servisinin başı olarak saymanlık fişlerini, mizan cetvellerini, defterleri ve diğer gerekli kağıtları imzalayarak saymanlık servisinin yaptığı işlemlerin uygunluğunu onaylar.

MADDE 69 — Saymanlık işleri, sayman, tahsildar ve gereği kadar memur eliyle yürütülür.

Sayman, servisin çalışma düzeninden sorumlu olup, kayıtları tutmak, ödemeleri yapmak ve tahsildarları kontrol etmekle görevlidir.

MADDE 70 — Baro bütçesinin gelirler cetvelinin bölüm ve maddeleri aşağıda gösterilmiştir:

I) Gelirler:

1 — Giriş kesenekleri:

a. Stajyer kayıt ücreti

b. Avukat kayıt ücreti

2 — Yıllık kesenek

3 — Kimlik belgesi ve sicil cüzdanı ücretleri

II) Yayın Gelirleri:

1 — Dergi Abone ücretleri

2 — Başkaca yayın gelirleri

III) Çeşitli gelirler

1 — Bağış ve yardımlar

2 — Faizler

3 — Para cezaları

4 — Başkaca gelirler

IV) Adli yardım gelirleri

1 — Ödenek artığı

2 — Başkaca gelirler

V) Geçen yıllar gelirleri

Geçen yıllardan devren gelen gelirler

MADDE 71 — Baro bütçesinin giderler cetvelinin bölüm ve maddeleri aşağıda gösterilmiştir.

I) Yönetim Giderleri:

1 — Genel Kurul giderleri

2 — Yolluklar

3 — Temsil ve ağırlama giderleri

4 — Başkaca yönetim giderleri

II) Personel giderleri:

1 — Büro görevlileri ve hizmetliler ücretleri

2 — İkramiyeler

3 — Tahsilât primleri

4 — Kasa ödentisi

5 — Yol ödentisi

6 — Giyim giderleri

7 — S.S.K. Primleri (İşveren hissesi)

8 — Personel yollukları (Şehir içi vasıta ücretleri dâhil)

9 — Fazla çalışma ücretleri

10 — Kıdem tazminatı (ödentisi)

11 — Yasalar, Toplu Sözleşme ve Genel Kurul kararından doğacak 

       başkaca giderler.

III) Büro Giderleri:

1 — Kırtasiye ve basılı kâğıt giderleri

2 — P.T.T. giderleri

3 — Gazete, dergi ve duyuru giderleri

4 — Bakım, onarım ve taşıma giderleri

5 — Döşeme ve büro araçlarının onarım giderleri

6 — Kiralar

7 — Tutanak kâğıdı giderleri

8 — Başkaca büro giderleri

IV) Yayın giderleri

1 — Dergi ve sair abonelik giderleri

2 — Yazı ücretleri

3 — Avukatlar listesi ve albüm giderleri

V) Sosyal yardımlar:

1 — Avukatlara yapılacak sosyal yardımlar

2 — Avukatlara verilecek kredi fonu payları

3 — Stajyer Avukatlara verilecek kredi fonu payları

4 — Baro personeline yapılacak yardımlar

5 — Başkaca sosyal yardımlar

VI) Yatırım ve İşletme Giderleri:

1 — Yazı, hesap, fotokopi v.b. makineleri alımı

2 — Mobilya ve döşemelik eşya alımı

3 — Cübbe alımı

4 — Kitap ve dergi alımı

5- İktisadi işletme yatırımları ve giderleri 

6 — Başkaca yatırım giderleri

VII) Vergi, resim ve kesenekler

1 — Damga vergisi

2 — Türkiye Barolar Birliği keseneği

3 — Uluslararası meslek kuruşları kesenekleri

4 — Sivil savunma fonu payı

5 — Başkaca vergi, resim ve aidatlar

VIII) Adli yardım bürosu giderleri:

1 — Çeşitli harcamalar

IX) Karşılıklar:

1 — Artı gelirler farkı olup, ilerde yapılması düşünülen giderler karşılığı.

MADDE 72 — Yönetim Kurulu, Genel Kurula sunulacak bütçeyi hazırlarken bütçe tasarısının gelirler ve giderler cetvelinin bölüm ve maddelerinde değişiklik yapabilir.

MADDE 73 — Bütçenin gelir ve gider cetvellerinde oranlama ve ödenekler önceki yılın eylemli tahsilât ve ödeme tutarları üzerinden egzersiz usulü ile yapılır.

MADDE 74 — Gelirler, tahsilat alındısı veya banka dekontu karşılığında toplanır ve giderler yasal belgelere dayanır.

MADDE 75 — Giderler bütçesinin bir bölümünün maddelerindeki ödenek yetmediği takdirde, aynı bölümün diğer bir maddesinden o maddeye aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 76 — Baro muhasebesi Yönetim Kurulunca kabul edilen hesap planında belirtilen ana ve tali hesaplar planına göre muhasebeci/baro personeli işler.

MADDE 77 — Baro muhasebesi işlemleri için gereken defterler bu konudaki mevzuata uygun olarak tutulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

BÜRO

MADDE 78 — Her avukat Baro Levhasına yazılmasını izleyen üç ay içinde bir iş adresi bildirmek zorundadır.

Büro, bölge sınırları içinde ayrı bir yapıda olabileceği gibi, avukatın konutunda da olabilir. Konutta büro kurulabilmesi için uygun ve bağımsız bir oda ayrılması gerekir.

MADDE 79 — Büro, mesleğin onuruna, ağırbaşlılığına ve bağımsız olarak yapılmasına uygun yerlerde seçilmelidir.

MADDE 80 — Büro, mesleğin onur, vakar ve bilgiyle yapılabilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bunun için, yalnızca mesleğin gereklerini karşılayacak biçimde düzende olmalıdır.

MADDE 81 — Dosyasız iş ve dava kovuşturulması yasaktır. Büroda bu dosyaların saklandığı bir dolap bulundurulabileceği gibi; iş sahiplerince verilen değerleri kağıtların saklanabileceği kilitli bir bölme veya kasa da bulundurulmalıdır.

MADDE 82 — Avukat büroları meslekle ilgili işler ve meslek hizmetleri dışında amaçlara tahsis edilemez. Avukatlar büro işlerinde yalnızca sekreter, daktilo ve odacı ile avukat veya avukat stajyerleri çalıştırabilirler.

Barodan çıkartılmış veya baroya kabul edilmemiş olanlarla işbirliği veya ortaklık yapılması kesinlikle yasaktır.

MADDE 83 — Avukat, bürosunun bulunduğu yapının dışında ve içinde ve yapının uygun bir yerinde ve büronun kapısına reklam özelliği göstermeyen boyutlarda, renk ve biçimde tabela asabilir.

Tabelada «Avukat» unvanı ile avukatın adı ve soyadının bulunması zorunludur. Bunun dışında varsa akademik ünvanı olarak «Dr.» ibaresi bulunabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

LİSTE — ALBÜM — KARTOTEKS

MADDE 84 — Avukatlar Listesi, Baro albümü ve Liste-Albüm kartoteksi bir bütün oluştururlar ve bağlantılı düzenlenir.

MADDE 85 — Avukatlar Listesi, her üç yılda bir Baro Levhasına yazılı bulunan avukatları kapsamak üzere düzenlenir.

MADDE 86 — Listede kayıtlı her avukatın paragrafında adı, soyadı, Baro sicil no. Büro ve (ev) konut adresleri ile telefon numaraları bulunur.

DOKUZUNCU BOLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 87 — Avukatlık Yasasının 25 inci maddesi uyarınca, stajın altı ay uzatılmasına ilişkin olarak verilen Yönetim Kurulu kararlarının ayrıntılı ve dayanaklarını gösterir gerekçesi ile birlikte adaya tebliği zorunludur.

MADDE 88 — Yönetim Kurulu üyeleri olağan veya olağanüstü toplantılara katılmakla yükümlüdür. Katılmayacak olanların özürlerini toplantıdan önce bildirmeleri zorunludur.

MADDE 89 — Bu yönetmelik hükümlerini Nevşehir Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu yürütür.

MADDE 90 — Bu yönetmelik, genel kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 06.10.2012

 

 

21.05.2024
AV. MURAT BOZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.