Toplantı
3.DOĞU AKDENİZ BARO BAŞKANLARI BÖLGE TOPLANTISI 21 OCAK 2012 CUMARTESİ  BARO BAŞKANIMIZ AV.FAHRİ KORUCU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ AV.UĞUR KEMİKLİ VE AV.ÖZER ÖZER'İN KATILIMLARIYLA OSMİNEYE BAROSUNUN EVSAHİPLİĞİNDE YAPILDI.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.DOĞU AKDENİZ BARO BAŞKANLARI BÖLGE TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
 
 
     DOĞU AKDENİZ BARO BAŞKANLARI BÖLGE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ


Yargının ve avukatlık mesleğinin sorunlarının tartışılması çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla 21.01.2012 tarihinde Osmaniye barosunun ev sahipliğinde 3.sü yapılan Doğu Akdeniz Baro başkanları toplantısında öncelikle bölgemiz barolarının, tüm barolarımız ve TBB ile aynı amacı taşıdığını, çözümün tek olacağı inancımızı vurgulamak isteriz.

TBMM ‘ye sunulması planlanan avukatlık yasasının gerek yargının sorunları gerekse değişen temel yasaların uygulanabilmesi açısından mesleği icra eden avukatların kendileri ile ilgili yasaların düzenlenmesinde sorunların çözümü yönünde iradelerini ortaya koyduklarının takdir edilmesini talep ederiz.

Oluşan genel görüş ve kanaate göre Avukatlık yasası düzenlenmesinde nazara alınması gerektiği düşünülen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1-Staj süresi 2 yıla çıkartılmalıdır. Adliye stajının bir kısmı birlik bünyesinde oluşturulacak staj eğitim akademilerinde, bir kısmı ise bölgesel staj eğitim merkezlerinde gerçekleştirilmelidir. Bu hususlara ilişkin olarak mevcut staj eğitim yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir. Yapılacak sınav neticesinde başarı elde eden ve Staja başlamaya hak kazanan Avukat adaylarına staj süresince karşılıksız ücret ödenmelidir. Mesleğe kabul için stajdan önce yapılacak sınav senede iki kez yapılmalıdır.

2-Avukatlıkla bağdaşan ve bağdaşmayan işler yeniden düzenlenmelidir. Avukatlıkla bağdaşabilen işler sınırlandırılmalıdır.

3-Yerel mahkemeler ile yüksek mahkemelerde avukatlık hizmeti verilmesi, meslek kıdemi gibi bir kritere bağlanmamalıdır. Eşitler arası dengenin korunmasına özen gösterilmelidir.

 4-Avukatlık ücret sözleşmesi  yapılması zorunlu hale getirilmelidir. İşin görülebilmesi için asgari ücret tutarının baroya yatırılması zorunluluğu getirilmelidir. Bu asgari ücret üzerinden bir oran belirlenerek baro bünyesinde bir fon oluşturulup, fonda biriken ücretlerin baroya mensup avukatlara eşit oranda dağılımı sağlanmalıdır.  

5- Mesleki sorumluluk sigortası zorunlu hale getirilmelidir.
 
6-Yabancı avukat ortaklıklarının ülkemizde faaliyet göstermesi kabul edilemez. Aynı zamanda Avukatlık şirketlerinin de şube açması kabul edilemez.
 
7-Avukatların Uyap, Mernis, Takbis, SGK gibi  bilgi sistemlerinden ücretsiz yararlanması sağlanmalıdır.

8-Hukuk hizmeti karşılığı belirlenen %18 KDV oranının lüks tüketim maddelerinde uygulanan KDV oranı nazara alınarak, zaruri bir hizmet olan hukuk yardımının en fazla
 % 4 ‘ün üzerine çıkartılmaması gerektiği kanaatindeyiz.
 
9-Yargının kurucu unsuru olan avukatların adalet komisyonlarında da temsil edilmesi gerekir.
 
10–1136 sayılı avukatlık yasasının mevcut 2. maddesi yeni HMK karşısında mutlaka güçlendirilmesi gereken madde haline gelmiştir. Yeni HMK ile getirilen davaya dayanak tüm delillerin dava dilekçesine eklenmesi hususu avukatın dava açmadan önce belgeye ulaşabilme zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda mevcut maddedeki ’kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla’ ibaresi çıkarılmalı ve avukatın görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmayan görevlilerin TCK ‘un 257. maddesi bağlamında yargılanmasının önü açılmalıdır.
 
11-Meslek içi eğitim alt yapısı oluşturularak etkin bir şekilde yeniden düzenlenmelidir.
 
12-Avukat bulundurması zorunluluğunu düzenleyen 35. madde yeniden düzenlenmeli, Avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir.
 
13-Memurlara tanınan yeşil pasaport hakkı avukatlara da tanınmalıdır. Silah ruhsat harcındaki eşitsizlikler giderilmelidir.
 
14-Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerde görevli avukatların da baroya kaydı sağlanmalı, aidatlarının bağlı bulundukları kurumlar tarafından karşılanmalıdır.
 
15-Baro yönetim ve organları en az 4 yıl süre ile seçilmelidir. Barolar kısa süreçlerdeki seçim ortamından kurtarılmalıdır.
 
16-Baroların her türlü denetim yetkisi Adalet Bakanlığından Barolar birliğine devredilmelidir.

17-Barolar tarafından yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin vesayet denetimi olduğu düşünülen Cumhuriyet savcılarının görüldü onayı ve alınan kararlara savcılık makamının itiraz hakkı tamamen ortadan kaldırılmalıdır.

18-Baro kimlik kartlarının resmi kimlik olarak kabulü konusundaki tartışmalar sona erdirilmelidir.Bu konuda kesin bir düzenleme yapılmalıdır.

19-CMK ücret tarifesi asgari ücret tarifesi ile eşitlenmelidir.

20-Vekâletnamelerin bizzat avukatlar tarafından düzenlenebilmesinin yolu açılmalı, bu konuda avukatların sorumluluğu vurgulanmalıdır. Şayet bir kurumun tasdikine gerek duyuluyor ise bu kurum barolar olmalıdır.

Ayrıca, yapılan toplantıda sayın Adalet Bakanı tarafından açıklanan 3. yargı paketinin Barolar, Fakülteler ve HSYK tarafından değerlendirilerek ve görüşleri alınarak yasalaşma sürecine girmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yargıyı hızlandırmak ve yargının iş yükünü azaltmak adına hukukun evrensel kurallarının dışında düzenleme yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. Zira esas olanın yargının iş yükünü azaltmak değil yargı yoluyla uyuşmazlıkların çözümü olduğu ifade edilmiştir.