Ön Büroların Çalışma Esasları
Tarih: 14.10.2015| Okunma Sayısı: 16802

CEZA VE HUKUK MAHKEMELERİ ÖN BÜROLARDA 
UYGULANACAK UYGULAMALAR
(İlgili Yönetmelik Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla)
CEZA MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU 
 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ   Dilekçe sahibi doğrudan ilgili nöbetçi mahkeme hakimine yönlendirilecektir.   (Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.)  TEMYİZ DİLEKÇESİ   Temyiz dilekçesi öncelikle ilgili mahkeme hakimi tarafından havalesi yapıldıktan sonra bu dilekçe ön büroca alınıp taranacak, diğer işlemler ilgili mahkemesince yapılacaktır.   (Madde 46) DİĞER DİLEKÇELER Ön büroca alınıp ön büro yazı işleri müdürü tarafından havalesi yapıldıktan sonra ilgili nöbetçi mahkemeye gönderilecektir.(Madde 164/ç)    BİLİRKİŞİ RAPORU VE DOSYA TESLİMİ Bilirkişi raporu ve dosya doğrudan ilgili mahkeme hâkimine ve akabinde mahkeme kalemine verilecektir.(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.). POSTA GELEN EVRAK Doğrudan ilgili mahkeme kalemine yönlendirilecektir.(164/e)  DOSYA AKIBETİ SORMA Şahıs davada taraf ise bilgi ön büro tarafından verilecektir.(164/a)  DURUŞMA ZAPTI , KARAR ÖRNEĞİ ALMA Onaysız duruşma zaptı ve karar örneği almak için davada taraf olan kişi yazacağı dilekçe ile ön büroya müracaat edecek, ön büroca şahsın dilekçede ismi geçen kişi olduğu belirlenip davada taraf olduğu anlaşıldıktan sonra ön büro yazı işleri müdürü tarafından dilekçe havale edilip duruşma zaptı, karar örneği verilecek ve dilekçe bilahare ilgili mahkemesine gönderilecektir.(164/b)  DOSYA İNCELEME, FOTOKOPİ ALMA  Bu tür talepler olduğunda ilgili kişi ilgili mahkemesine yönlendirilecektir(164/c). ŞİKAYETTEN VAZGEÇME 
 Dilekçe sahibi bizzat ilgili mahkeme hâkimine dilekçesini havale ettirecektir(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.). DURUŞMA HARİCİ İFADE VERME Bu tür talepler olduğunda ilgili kişi ilgili mahkeme kalemine yönlendirilecektir(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir). ÖN BÜRODAN EVRAK ALMA Her mahkeme kalemi ön büroda bulunan kendi mahkemelerine ait evrakları günün belirleyecekleri saatlerinde alacaklardır. (En son mesainin bitimine yarım saat kala gelinip son evraklar alınacak, ayrıca daha sonra gelen evraklar vas ise bunlarda bildirildiğinde alınacaktır.(164/2-ç)  KAYIT NUMARASI ALMA Ön bürodan işlem yapıldığı sırada kayıt-esas-temyiz numarası gibi numarası alınamayan işlemlerin sahibi talep ettiği takdirde ön büro işlemlerinden sonra bu numarayı almak için ilgili Mahkeme kalemine yönlendirilecektir.(164/2-b)  TARAMA Ön büroda işlem yapıldığı sırada aynı zamanda tarama işlemi de mümkünse ön büroca  yapılacaktır.(Madde 164 ve devamı)
                                                       
HUKUK MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU 
 DAVA DİLEKÇESİ   Dava dilekçesi ön büro yazı işleri müdürü tarafından havale edildikten sonra vezneye yönlendirilecek, harç alınıp tevzi edilen mahkeme belirlendikten sonra dilekçe taranıp mahkemenin iş listesine aktarılacaktır. (İcra Mahkemesi Hukuk bölümü dahil).(Madde 197)  CEVAP DİLEKÇESİ VE TALEPLER Dilekçe taranıp ilgili mahkemenin iş listesine aktarılacaktır(136/ç). TEMYİZ DİLEKÇESİ Dilekçe ön büro yazı işleri müdürü tarafından havalesi yapıldıktan vezneye gönderilip masraf alındıktan sonra dilekçe taranıp mahkemenin iş listesine gönderilecektir .(Madde 46)
   ŞİKAYETTEN VAZGEÇME   Dilekçe sahibi bizzat ilgili mahkeme hâkimine dilekçesini havale ettirecektir. (İcra Mahkemesi hukuk bölümü dahil)                             (Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir)
    İCRA CEZA MAHKEMESİ  VE DİĞER HUSUSLAR  a-)İcra Ceza Mahkemesi dava dilekçelerinin  ön bürolar  yazı işleri müdürü tarafından havaleleri yapılacak ve yönetmelik kapsamında tevzii işlemi ön büroca tamamlanacaktır.(Masraf alımı, duruşma günü verme  veya eksik masraf tamamlatılması yönünden sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.) (164/f)
 b-) İcra Ceza Mahkemesi  şikayetten vazgeçme dilekçelerinin acele işlem ve infaz işi olması nedeniyle mahkeme hâkimi veya yazı işleri müdürü tarafından havalesi yapılacaktır.          (Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.) BİLİRKİŞİ RAPORU VE DOSYA TESLİMİ Bilirkişi raporu ve dosya doğrudan ilgili mahkeme hâkimine ve akabinde mahkeme kalemine verilecektir.(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.) POSTA GELEN EVRAK Doğrudan ilgili mahkeme kalemine yönlendirilecektir. (164/e) TAŞRA MUHABERE EVRAKI  Mahkemece bir başka mahkemeye gönderilecek dilekçe ve sair evrak ön büroda kabul edilip ön büro yazı işleri müdürü tarafından havalesi yapıldıktan sonra taranıp nöbetçi mahkemenin iş listesine aktarılacaktır.(164/d)  DOSYA AKIBETİ SORULMASI  Ön bürodan bu konuda bilgi verilecektir.(164/2)  DURUŞMA ZAPTI VE KARAR ÖRNEĞİ ALMA Onaysız duruşma zaptı ve karar örneği ön bürodan verilecektir.(164/b)  DOSYA İNCELEME VE FOTOKOPİ ALMA Bu işlemler doğrudan ilgili mahkemesinde yapılacaktır.(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir)  HAVALE İŞLEMLERİ  Ön Bürolar yazı işleri müdürü tarafından havale kaydı yapılıp diğer işlemler ön büroca yerine getirilecektir.(Madde 164 ve devamı)  TANIK ÜCRETLERİ  Ön büroca yapılacaktır.(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir)  POSTA-KEŞİF MASRAFLARI 
 Mümkün mertebe ön büroda halledilecektir. (Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.)
 İHTİYATİ HACİZ-İHTİYATİ TEDBİR, TESPİT TALEPLERİ.  Ön büroda müracaat kabul edilip havale açıldıktan sonra vezneye gönderilip tevzi yapılan mahkeme belirlendikten sonra evrak taranıp dilekçe ve ekleri doğrudan ilgili hâkime dilekçe getiren kişi tarafından götürülecektir.(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir)
  
VERASET DAVALARI Ön büro yazı işleri müdürü tarafından dava dilekçesi havale yapılıp, harçlandırılma, tevzi ve tarama işleminden sonra dilekçe sahibi kaleme yönlendirilecektir.(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir)  ANLAŞMALI BOŞANMA Ön büro yazı işleri müdürü tarafından dava dilekçesi havale edilip harçlandırma, tevzi ve tarama işleminden sonra dilekçe sahibi kaleme yönlendirilecektir.(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir)  HAKİM İLE GÖRÜŞME Avukat görüşmek istediğinde ön büro ilgili hâkime telefon açarak görüşme talebini bildirecektir. Vatandaş hâkimle görüşmek istediğinde ön büroca kaleme yönlendirilecektir. (İlgili hâkimin yapacağı yönlendirmeye göre ön büroca ayrıca işlem yapılabilir.) ÖN BÜRODAN EVRAK ALMA Her mahkeme kalemi ön büroda bulunan kendi mahkemelerine ait evrakları günün belirleyebilecekleri saatlerde alacaklardır. (En son mesainin bitimine yarım saat kala gelinip son evraklar alınacak, ayrıca daha sonra gelen evraklar var ise bunlarda bildirildiğinde alınacaktır.).(164/ç) KAYIT NUMARASI ALMA  Ön bürodan işlem yapıldığı sırada kayıt-esas-temyiz numarası gibi numarası alınamayan işlemlerin sahibi talep ettiği takdirde ön büro işlemlerinden sonra bu numarayı almak için ilgili mahkeme kalemine yönlendirilecektir. (Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir) TARAMA Ön büroda işlem yapıldığı sırada aynı zamanda tarama işlemi de mümkün mertebe ön büroca yerine getirilecektir.   
 
Danışma masası işlemleri
MADDE 7 ‒ (1) Danışma masası personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Adliyeye müracaat eden kişilere ilgili birimi, birimin yerini ve dosya numarasını yazarak vermek.
b) Duruşma için gelen kişilere duruşma tarihi, saati ve salonu hakkında bilgi vermek.
c) Şikâyet ve ihbarda bulunmak ya da ifade vermek için gelen kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek.
ç) Müracaat için doldurulması gerekli olan form ve dilekçeleri müracaat eden kişiye vererek ilgili birime yönlendirmek.
d) Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmek isteyen kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek.
e) Ön büro tarafından yerine getirilemeyip kısıtlı alanda yapılması gerekli olan işlemler için müracaat eden kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek ilgili büro veya kaleme yönlendirmek.
f) Hâkim, Cumhuriyet savcısı veya personeli ziyarete gelen kişilere ilgilinin onayını aldıktan sonra kayıt altına alıp giriş kartı vermek.
g) Hukukî konularda bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgilendirme broşürleri vermek.
ğ) Talep eden kişilere Vatandaş ve SMS Bilgi Sistemi hakkında bilgi vermek.
Cumhuriyet başsavcılığı ön büro işlemleri
MADDE 136 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığı ön büro personelinin görevleri şunlardır:
a) Kapalı dosyalarda; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi hâlinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek.
b) Kısıtlama kararı olmayan derdest soruşturma dosyalarında; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi hâlinde dosya içerisindeki belgelerin örneğini kimlik tespiti yaparak vermek.
c) Kapalı ve derdest soruşturma dosyalarında; kapak bilgisi, belge ve karar örneği talep eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde, talep konusunda karar vermek üzere Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak.
ç) Derdest soruşturma dosyalarına ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak, ayrıca tutuklu soruşturma dosyalarında derhâl ilgili zabıt kâtibini bilgilendirmek.
d) Başka yer Cumhuriyet başsavcılığı veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle verilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp ikinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak ve muhabere bürosunun iş listesine yönlendirmek.
e) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığına gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.
f) Fezlekeli evrak hariç olmak üzere, adlî kolluktan gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.
g) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili büroya yönlendirmek.
ğ) Başka yer açık ceza infaz kurumundan izinli olarak çıkan hükümlünün iznini belirtilen yerde geçirdiğinin tespiti amacıyla izin kâğıdına şerh düşülmesi için Cumhuriyet başsavcılığına başvurması hâlinde, hükümlünün izin kâğıdına geldiği tarih ve saat belirtilmek suretiyle gerekli şerhi düşmek ve onaylamak.
h) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuşturma işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP SMS abonesi yapmak.
(2) Kapalı ve derdest soruşturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan zabıt kâtibinin iş listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edilir.
Adliye Mahkemeleri ön büro işlemleri
MADDE 164 ‒ (1) Mahkeme ön büro personelinin görevleri şunlardır:
a) Kapalı dosyalarda; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin talebi hâlinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek.
b) Derdest kovuşturma dosyalarında; mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin talebi hâlinde dosya içerisindeki belgelerin örneğini kimlik tespiti yaparak vermek.
c) Kapalı ve derdest kovuşturma dosyalarında; kapak bilgisi, belge ve karar örneğini talep eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması hâlinde, talep konusunda karar vermek üzere hâkimi bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak.
ç) Derdest kovuşturma dosyalarına ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak, ayrıca tutuklu kovuşturma dosyalarında derhâl ilgili zabıt kâtibini bilgilendirmek.
d) Başka yer mahkemelerine veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle verilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.
e) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, mahkemelere gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.
f) Cumhuriyet başsavcılığından gelen değişik iş talepleri hariç olmak üzere, değişik iş talepleri ve icra ceza mahkemesine yapılan taleplerin tevzii ile birlikte ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak.
g) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili büroya yönlendirmek.
ğ) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuşturma işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP SMS abonesi yapmak.
(2) Kapalı ve derdest kovuşturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafii olduğunun anlaşılması hâlinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır:
a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan mahkemenin iş listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personelce zimmet karşılığında aynı gün teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edilir.
Kanun yoluna başvuru işlemleri
MADDE 46 ‒ (1) Kanun yoluna başvuru dilekçesi, ön büro veya yazı işlerinde görevli personele teslim edilir.
Soruşturma evrakının incelenmesi ve örnek alınması
MADDE 137 - (7) Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda incelenir.
Davanın açılması
MADDE 197 ‒ (1) Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir. 

18.02.2019
AV. MUSTAFA NECMİ ÖNCÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.