Avukatlık Stajı Sınav Zorunluğu
Tarih: 25.06.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 1588

Resmî Gazete

Sayı : 29033

YÖNETMELİK

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1 inci, 110 uncu ve 182 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci  fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Türkiye Barolar Birliğince yaptırılan staja kabul değerlendirmesi başarı belgesi.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğe 4 üncü  maddeden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

Staja kabul değerlendirmesi

MADDE 4/A  Avukatlık stajına başlamak için yazılı olarak yapılan staja kabul  değerlendirmesinde başarılıolmak gerekir.

Staja kabul değerlendirmesi, Türkiye Barolar Birliği ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumları arasından belirlenecek bir kuruluşa yaptırılır.

Staja kabul değerlendirmesi; Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür konuları ile anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılaması usulü, ticaret hukuku, icra ve iflâs hukuku, ceza hukuku, ceza yargılaması usulü, idare hukuku ve idari yargılama usulü, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve vergi hukuku konularınıkapsayan alan bilgisi sorularından yapılır.

Staja kabul  değerlendirmesinde Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür soruları otuz, alan bilgisi soruları yetmiş puan ağırlığında olacak şekilde düzenlenir.

Staja kabul değerlendirmesinde yüüzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Staja kabul değerlendirmesinde başarılı olanlara  başarı belgesi verilir. Bu belgenin geçerlilik süresi iki yıldır.

Staja kabul değerlendirmeleri, yılda en az  üç kez yapılır.

Değerlendirmelerin yeri, tarihi ve saati ile başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin  duyuru, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak internet sayfasında yayımlanır.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğe 29 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan kanaat uyandırmış” ibaresinden sonra gelmek üzere  ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yazılı olarak yaptırılan staj yeterlilik değerlendirmesinde başarılı” ibaresi ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Staj yeterlilik değerlendirmesi, Türkiye Barolar Birliği ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumları arasından belirlenecek bir kuruluşa yaptırılır.

Staj yeterlilik değerlendirmesi; otuz puanı mantıksal akıl yürütme,  yetmiş puanı avukatlık hukuku ve meslek kurallarına ilişkin sorulardan oluşmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılır. Stajyer,  stajının dokuzuncu ayından itibaren yeterlilik değerlendirmesine girebilir. Barolar, avukatlık hukuku ve meslek kurallarına ilişkin eğitimlerini stajın dokuzuncu ayına kadar tamamlanacak şekilde planlar.

Staj yeterlilik değerlendirmesinden yüüzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Staj yeterlilik değerlendirmeleri, yılda üç kez yapılır.

Değerlendirmelerin yeri, tarihi ve saati ile başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin  duyuru, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak internet sayfasında yayımlanır.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan Baro Yönetim Kurulu, ibaresinden sonra gelmek üzere Türkiye Barolar Birliğince yaptırılan staj yeterlilik değerlendirmesinde başarılı olan ve ibaresi eklenmiştir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1  Bu Yönetmelik hükümleri,  yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde (altıncı ayın son günü dahil) staja başvuranlar ile staj yapmakta olanlar hakkında uygulanmaz.

MADDE 6  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

20.02.2019
AV. MUSTAFA NECMİ ÖNCÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.